കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഷൈമ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 49
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാറാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈമ പി
വിലാസം പൊന്നത്ത്, സാഗരസരണി, അരക്കിണര്‍-673028
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496330551
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രീ
തൊഴില്‍ എല്‍ ഐ സി ഏജന്റ്റ്