കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം പി രാധാകൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 29
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊറ്റമ്മല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എം പി രാധാകൃഷ്ണന്‍
വിലാസം കൊടമോളിക്കുന്ന്, കോഴിക്കോട്, നെല്ലിക്കോട്-673016
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446642434
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഏഴാം തരം
തൊഴില്‍ കളക്ഷന്‍ ഏജന്റ്