കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

മീര ദർശക്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോവൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മീര ദർശക്
വിലാസം 'ആരാധന', കോഴിക്കോട്, ചേവായൂർ-673017
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9388648621
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി ജയിച്ചു
തൊഴില്‍ ഇല്ല