ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

പി.പി. ദിവ്യവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 24
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടന്നപ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് പി.പി. ദിവ്യ
വിലാസം തേജസ്‌, നിയര്‍ ഇരിണാവ് CRC, ഇരിണാവ്-670301
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947419446
വയസ്സ് 31
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഇല്ല