ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

അന്‍സാരി തില്ലങ്കേരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറുകുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് അന്‍സാരി തില്ലങ്കേരി
വിലാസം സാന്ത്വന, ചാളക്കണ്ടി, നടുവനാട്-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947233926
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ ബിസിനെസ്സ്