ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ.പി. ജയബാലന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അഴീക്കോട്‌
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.പി. ജയബാലന്‍
വിലാസം മീനാലയം, , ചിറക്കല്‍-670011
ഫോൺ 04972746434
മൊബൈല്‍ 9388746246
വയസ്സ് 68
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എസി, ബിഎഡ്
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍