ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ. നാണുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മയ്യില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ. നാണു
വിലാസം കാടന്‍ ഹൗസ്, കുറ്റ്യാട്ടൂര്‍, ചട്ടുകപ്പാറ-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847954619
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 5th തരം
തൊഴില്‍