ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

പി. ഗൗരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വേങ്ങാട്
മെമ്പറുടെ പേര് പി. ഗൗരി
വിലാസം അമ്പിളി, കീഴത്തൂര്‍, പാതിരിയാട്-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497862151
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍ ഇല്ല