ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ.പി. ചന്ദ്രന്‍ മാസ്റ്റര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊളവല്ലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.പി. ചന്ദ്രന്‍ മാസ്റ്റര്‍
വിലാസം റിനില്‍ നിവാസ്, , പുത്തൂര്‍-670692
ഫോൺ 04902462808
മൊബൈല്‍ 9447748508
വയസ്സ് 68
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍ റിട്ട. ടീച്ചര്‍