ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

സണ്ണി മേച്ചേരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പേരാവൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സണ്ണി മേച്ചേരി
വിലാസം മേച്ചേരി തകിടിയേല്‍, പേരാവൂര്‍(വഴി), കൊളക്കാട്-670673
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9400445411
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി. ,ജെ.ഡി.സി.
തൊഴില്‍ കോ-ഓപ്പ്. ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ്‌