ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

തോമസ്‌ വര്‍ഗ്ഗീസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉളിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് തോമസ്‌ വര്‍ഗ്ഗീസ്
വിലാസം വരമ്പുങ്കല്‍ ഹൗസ്, , ഇരിട്ടി-670703
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447399408
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ, എച്ച്.ഡി.സി
തൊഴില്‍ ബാങ്ക് ഓഫീസര്‍