ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ജോയ് കൊന്നക്കല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടുവില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ജോയ് കൊന്നക്കല്‍
വിലാസം കൊന്നക്കല്‍, അമ്മംകുളം, ചപ്പാരപ്പടവ്-670581
ഫോൺ 04602271784
മൊബൈല്‍ 9447050502
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി., ബി.എ ഫെയില്‍ഡ്‌
തൊഴില്‍ ബിസിനെസ്സ്