തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - പെരിനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വെള്ളിമണ്‍ വെസ്റ്റ് എം.സുനിൽകുമാർ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
2 വെള്ളിമണ്‍ സോമവല്ലി.കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
3 വെള്ളിമണ്‍ ഈസ്റ്റ് സ്റ്റാലിൻ സിറിൾ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 സ്റ്റാര്‍ച്ച് ജോൺകുമാർ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
5 ചെറുമൂട് പി.ജഗനാദൻ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
6 നാന്തിരിക്കല്‍ ബിന്ദുമോൾ എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
7 ചിറക്കോണം മുഹമ്മദ് ജാഫി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 കേരളപുരം ഫ്രീഡ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 ഇടവട്ടം ഈസ്റ്റ് എസ്.അനിൽകുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
10 കേരളപുരം വെസ്റ്റ് ദിവ്യ ജയകുമാർ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 ഇടവട്ടം എ രമ്യ ആർ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
12 വറട്ടുചിറ എം.വിനോദ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
13 ഇടവട്ടം ബി നൗഫൽ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 ഐ.റ്റി.ഐ വിജയലക്ഷമി.വി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
15 ചന്ദനത്തോപ്പ് രതീഷ്.ആർ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
16 കുഴിയം സ്വപ്ന.എ.ആർ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
17 പെരിനാട് എച്ച്.എസ് ഗോപകുമാർ.ജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
18 പെരിനാട് പ്രസന്ന പയസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
19 ചെറുമൂട് ഐ.റ്റി ശ്രൂതി.എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത
20 ബ്ലാവേത്ത് ശോഭന അർജ്ജുനൻ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത