തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കോഴിക്കോട് - വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കുരിയാടി സുരക്ഷിത റ്റി.പി കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി വനിത
2 വീരഞ്ചേരി ഫാഷിദ കെ.കെ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
3 കുളങ്ങരത്ത് നിഷ കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ വനിത
4 പഴങ്കാവ് പി.പി ബാലകൃഷ്ണന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 അറക്കിലാട് എന്‍.പി ബാലകൃഷ്ണന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 പരവന്തല ബാലകൃഷ്ണന്‍ കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 വടകര തെരു സത്യഭാമ പി.ടി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 ചോളംവയല്‍ പ്രഭാകരന്‍ എൻ കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 കോട്ടപ്പറമ്പ് എ പ്രേമകുമാരി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 കക്കുഴിയില്‍ അഫ്സല്‍ പി.കെ.സി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
11 കുഴിച്ചാല്‍ ശ്രിജിന സി കെ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 ചെറുശ്ശേരി കെ നളിനാക്ഷന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 മാക്കൂല്‍ പി.കെ ശ്രീജ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 അക്ലോത്ത്നട നിഷ മിനീഷ് കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി വനിത
15 അരിക്കോത്ത് രാജിത പതേരി കൌൺസിലർ എല്‍.ജെ.ഡി വനിത
16 കല്ലുനിര റീഷ്ബ രാജ് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 കുറുമ്പയില്‍ കെ.കെ വനജ കൌൺസിലർ എല്‍.ജെ.ഡി ജനറല്‍
18 സിദ്ധാശ്രമം ടി.വി ഹരിദാസന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
19 കുഞ്ഞാങ്കുഴി പ്രജിത എ.പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
20 പുതിയാപ്പ് ലീബ പി.പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
21 ആച്ചംമണ്ടി കെ.എം സജിഷ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
22 മമ്പള്ളി പി സജീവ് കുമാര്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
23 ചീരാംവീട് അജിത ചീരാംവീട്ടില്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
24 നാരായണനഗരം റീജ പറമ്പത്ത് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
25 എടോടി പ്രദീശന്‍ സി.വി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
26 കരിമ്പന ഷൈനി കെ.എം കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
27 ചീനംവീട് പ്രീതി എം കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
28 മേപ്പയില്‍ സിന്ധു പ്രേമന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
29 കൊക്കഞ്ഞാത്ത് പി.കെ സതീശന്‍ മാസ്റ്റര്‍ വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
30 ചന്ദനംപറമ്പ് സി.കെ കരീം കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.എല്‍ ജനറല്‍
31 പുതുപ്പണം ബാജേഷ് ബി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
32 നല്ലാടത്ത് കെ.എം ഹരിദാസന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
33 പണിക്കോട്ടി P.K ബാലകൃഷ്ണന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
34 മൂരാട് പി രജനി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
35 വെളുത്തമല സിന്ധു പി.കെ കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
36 കറുകയില്‍ ഫൌസിയ പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
37 കക്കട്ടിയില്‍ റജീന ടി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
38 തുരുത്തിയില്‍ അസീസ് മാസ്റ്റര്‍ വി.കെ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
39 കയ്യില്‍ ഷംന നടോല്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
40 അഴിത്തല ഹാഷിം പി.വി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
41 പുറങ്കര പി വിജയി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
42 പാക്കയില്‍ കെ.പി ബിന്ദു ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
43 നടോല്‍ ബിജു എം കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
44 കൊയിലാണ്ടി വളപ്പ് നിസാബി വി.വി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
45 പാണ്ടികശാല അബ്ദുള്‍ ഹക്കീം പി.എസ് കൌൺസിലർ എസ്.ഡി.പി.ഐ ജനറല്‍
46 മുക്കോല റൈഹാനത്ത് പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
47 മുകച്ചേരി ഷാഹിമ കെ.പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത