• ആനക്കര പഞ്ചായത്ത് –വീട് പുനരുദ്ധാരണത്തിനുള്ള പ്രോജക്റ്റ് -2017-18 ല്‍ സ്പില്‍ ഓവറായി തുടരുന്നതിന് അനുമതി
  • കൊല്ലം ജില്ലാ ആയുര്‍വേദ ഔഷധ നിര്‍മാണ വ്യവസായ സഹകരണ സംഘം (ഭേഷജം ) എന്ന സ്ഥാപനം ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി –ഉത്തരവ്
  • മലപ്പുറം ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ വിഭാഗം –ജീവനക്കാര്യം
  • Office of the Ombudsman for LSGI’sThiruvananthapuram –Establishment
  • ബജറ്റ് വിഹിതം 2018-19-റോഡ് സംരക്ഷണ ഫണ്ട് - പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ട് വിഹിതത്തിലെ അപര്യാപ്തത പരിഹരിക്കുന്നതിന് അധിക ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
  • ആസ്തി വികസന പദ്ധതി – ബാലുശ്ശേരി നിയമസഭാ മണ്ഡലം –ബസ്‌ സ്റ്റാന്റ് നവീകരണം -ഭരണാനുമതി –ഭേദഗതി
  • മുനിസിപ്പല്‍ കോമണ്‍ സര്‍വീസ് -മഞ്ചേരി നഗരസഭ വിജിലന്‍സ് വിഭാഗം മിന്നല്‍ പരിശോധന – അച്ചടക്ക നടപടി തീര്‍പ്പാക്കി ഉത്തരവ്
  • ആസ്തി വികസന പദ്ധതി – വടക്കാഞ്ചേരി നിയമസഭാ മണ്ഡലം –കോലഴി പഞ്ചായത്ത്‌ -രാജീവ്ഗാന്ധി കുടിവെള്ള പദ്ധതി- ഭരണാനുമതി
  • ആസ്തി വികസന പദ്ധതി – വടക്കാഞ്ചേരി നിയമസഭാ മണ്ഡലം –കോലഴി പഞ്ചായത്ത്‌ -കുടിവെള്ള പദ്ധതി- വലിയ പറമ്പ് മോട്ടോര്‍ ഷെഡ്‌ നിര്‍മാണം
  • ആസ്തി വികസന പദ്ധതി – വടക്കാഞ്ചേരി നിയമസഭാ മണ്ഡലം –കോലഴി പഞ്ചായത്ത്‌ -കുടിവെള്ള പദ്ധതി