കേരളാ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങൾക്കുള്ള താല്പര്യത്തിനായുള്ള ക്ഷണം (EoI),PMC നിയമനം