നിലം നികത്തിയ സ്ഥലത്ത് വീട് വച്ചതിനു ശേഷം 10 വര്‍ഷത്തേക്ക് ഉപയോഗ മാറ്റം വരുത്തരുത് എന്ന് നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്ന സര്‍ക്കുലറുകള്‍ പിന്‍ വലിച്ചതിനു സ്പഷ്ടീകരണം

Posted on Tuesday, July 17, 2018

സര്‍ക്കുലര്‍ 395/ആര്‍എ1/2017/തസ്വഭവ തിയ്യതി 05/07/2018

നിലം നികത്തിയ സ്ഥലത്ത് വീട് വച്ചതിനു ശേഷം 10 വര്‍ഷത്തേക്ക് ഉപയോഗ മാറ്റം വരുത്തരുത് എന്ന് നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്ന സര്‍ക്കുലറുകള്‍ പിന്‍ വലിച്ചതിനു സ്പഷ്ടീകരണം