മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പും ബത്തയും -തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള അറിയിപ്പ്

Posted on Monday, January 28, 2019

സര്‍ക്കുലര്‍ ഡിഎ1/19/2019/തസ്വഭവ Dated 25/01/2019

മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പും ബത്തയും -തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള അറിയിപ്പ്