ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി –ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ ഭവന നിര്‍മാണം –ഒന്നാം ഗഡു ധന സഹായ വിതരണം സംബന്ധിച്ച്

Posted on Thursday, June 28, 2018

സര്‍ക്കുലര്‍ 416/ഡിബി1/2018/തസ്വഭവ Dated 26/06/2018

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി –ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ ഭവന നിര്‍മാണം –ഒന്നാം ഗഡു ധന സഹായ വിതരണം സംബന്ധിച്ച്