പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മാനവേതനം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്