ആരോഗ്യ ജാഗ്രത - പകര്‍ച്ചപ്പനി പ്രതിരോധ യജ്ഞം 2018 - നഗരസഭാതലത്തില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികള്‍