പദ്ധതി വിഹിതം 100% കൈവരിച്ച തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

Posted on Thursday, April 26, 2018
project-outlay-100-page1Plan-outlay-100-page2Plan-outlay-100-page3Plan-outlay-100-page4Plan-outlay-100-page5Plan-outlay-100-page6Plan-outlay-100-page7
Local body institutions that got 100% of the project outlay