ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രഖ്യാപനം, പ്രതിജ്ഞ, ഹോര്‍ഡിംഗ്‌സ് സ്ഥാപിക്കല്‍ തുടങ്ങിയവ-സംബന്ധിച്ച്‌