ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2020-21 വികസന ഫണ്ട് - നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ബജറ്റ്‌ വിഹിതം 90 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ചെലവഴിച്ച പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്കു സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ക്യാരി ഓവർ തുകയായി രണ്ടാം ഘട്ട അധിക ഫണ്ട് അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്