ട്രഷറി ക്യൂവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ബില്ലുകള്‍ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ സാംഖ്യ, സുലേഖ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളില്‍ ചെയ്യുന്ന ക്രമീകരണങ്ങള്‍

Posted on Friday, April 10, 2020

ധനകാര്യ വകുപ്പിന്‍റെ 2020 ഏപ്രില്‍ 8 തിയ്യതിയിലെ സർക്കുലർ നമ്പര്‍ 21/2020/ധന പ്രകാരം ട്രഷറി 'Q' വിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ബില്ലുകള്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തൻ വർഷം (2020-21) സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോസസ്സ് അടിയന്തിരമായി ചെയ്തു തീർക്കണം എന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതുവരെ ട്രഷറി 'Q' വിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ള 54,557 ബില്ലുകൾ സാംഖ്യയില്‍ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുതിയ റിക്വസിഷന്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും 'Q' ബില്ലില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പ്രൊജക്റ്റുകള്‍  2019-20 ലെ സ്പില്‍ ഓവര്‍ പ്രൊജക്റ്റുകളായി കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമുള്ള പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിനായി സാംഖ്യ സുലേഖ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ 11 ഏപ്രില്‍ 2020 10.00 AM മുതല്‍ 12 ഏപ്രില്‍ 2020 06.00 PM വരെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നതല്ല.