റിവിഷന്‍ എനേബിള്‍ ചെയ്തവര്‍ക്ക് പദ്ധതി ഭേദഗതി നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 11 വരെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്

Posted on Wednesday, October 9, 2019

റിവിഷന്‍ എനേബിള്‍ ചെയ്തതും എന്നാല്‍ ഡി.പി.സി. ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാത്തതുമായ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 11 ന് മുന്‍പായി പദ്ധതി ഭേദഗതി നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ഡി.പി.സി. ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഒക്ടോബര്‍ 11 ന് ശേഷം പദ്ധതികളില്‍  ഭേദഗതി സാധ്യമല്ല.