മേഖലാ നിബന്ധന പാലിച്ച് വാലിഡേഷന്‍ ക്രമീകരിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് - വാലിഡേഷന്‍ ഇളവ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍

Posted on Wednesday, March 4, 2020

സര്‍ക്കുലര്‍ ഡിഎ1/62/2020/തസ്വഭവ തിയ്യതി 24/02/2020

മേഖലാ നിബന്ധന പാലിച്ച് വാലിഡേഷന്‍ ക്രമീകരിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് - വാലിഡേഷന്‍ ഇളവ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍

Content highlight