കെ‌എൽ‌ജി‌എസ്‌ഡി‌പി രണ്ടാം ഘട്ടം - കേരള നഗര സേവന വിതരണ പദ്ധതി (കെ‌യു‌എസ്‌ഡി‌പി) - നഗരസഭകൾക്ക് വേൾഡ് ബാങ്ക് സഹായം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്

Posted on Friday, January 24, 2020

കെ‌എൽ‌ജി‌എസ്‌ഡി‌പി രണ്ടാം ഘട്ടം - കേരള നഗര സേവന വിതരണ പദ്ധതി (കെ‌യു‌എസ്‌ഡി‌പി) - നഗരസഭകൾക്ക് വേൾഡ് ബാങ്ക് സഹായം അനുവദിച്ച  ഉത്തരവ് 

G.O.(MS) 20/2020/LSGD Dated 23/01/2020