തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനതല ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചെക്ക്‌ ലിസ്റ്റ്

Posted on Thursday, March 12, 2020

സര്‍ക്കുലര്‍ ഡി എ1/372/2019/തസ്വഭവ Dated 12/03/2020

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനതല ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള  ചെക്ക്‌ ലിസ്റ്റ്