കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒരു കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി

Posted on Saturday, August 24, 2019

കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് -ഒരു കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ..  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇന്ന് (24.08.2019) കൈമാറി .