തൊഴിൽ വകുപ്പ് കൺട്രോൾ റൂം /എമർജൻസി സെൽ സജ്ജം

Posted on Tuesday, August 13, 2019

തൊഴിൽ വകുപ്പ് കൺട്രോൾ റൂം സജ്ജം
സംസ്ഥാനത്തെ മഴക്കെടുതിയുടേയും പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിലും തൊഴിലാളികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്ച കൺട്രോൾ റൂം കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിനാണ് തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ ഓഫിസുകളിലും കൺട്രോൾ റൂം / എമർജൻസി സെൽ രൂപീകരിച്ചത്. ഇതിനായി പ്രത്യേകം നോഡൽ ഓഫിസറും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ലേബർ കമ്മിഷണറേറ്റിലെ കോൾ സെന്റർ നമ്പറായ 1800 4255 5214 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലോ കമ്മിഷണറേറ്റിലെ റിസപ്ഷൻ നമ്പറായ 0471 2783900 എന്ന നമ്പറിലോ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടാം.