കോവിഡ് -19- ഇൻസ്റ്റിട്യൂഷനൽ ക്വാറന്റൈൻ ചെലവുകളും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതാശ്വാസ ചെലവുകളും അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ