കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

റീന സെബാസ്റ്റൃന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 44
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കന്‍റോണ്‍മെന്‍റ്
മെമ്പറുടെ പേര് റീന സെബാസ്റ്റൃന്‍
വിലാസം സി ആര്‍ എ 208, കന്‍റോണ്‍മെന്‍റ് സൌത്ത്, കൊല്ലം-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747043790
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി, പിപിറ്റിറ്റിസി
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍