കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എസ് സുജവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 36
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാളത്തുങ്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് സുജ
വിലാസം മൂത്തോടത്ത് വീട്, ഒരുമ നഗര് 93, തട്ടാമല-691020
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9387293794
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ .സി, പിപിറ്റിറ്റിസി
തൊഴില്‍ ഇല്ല