കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം നൌഷാദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 35
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കയ്യാലക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എം നൌഷാദ്
വിലാസം മങ്കുഴി വടക്കതില്‍, , വാളത്തുംഗല്‍-691011
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847211062
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പിഡിസി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്