കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സതീഷ് എസ്



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 31
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുന്തലത്താഴം
മെമ്പറുടെ പേര് സതീഷ് എസ്
വിലാസം സജീവ് മന്ദിരം, പുലരി നഗര് 190 , പുന്തലത്താഴം, കിളികൊല്ലൂര്-691004
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605941754
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ .സി
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്ക്കര്