കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ ബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 25
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാല്‍കുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് കെ ബാബു
വിലാസം ഗോകുലം, ശാന്തിനഗര് 007, കന്നിമേല്, കിളികൊല്ലൂര്-691004
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9388065240
വയസ്സ് 0
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ .സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്