മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വയനാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ശോഭ രാജന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താഴെയങ്ങാടി
മെമ്പറുടെ പേര് ശോഭ രാജന്‍
വിലാസം ചേരന്‍റവിട, ക്മബ്ബ്കുന്നു, മാനന്തവാടി-670645
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9562282742
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം +2
തൊഴില്‍ ഇല്ല