നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ജീവനക്കാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ ഉത്തരവുകൾ-27.08.2018