ശുചീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ-പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 27.08.2018 ൽ ചേർന്ന യോഗ നടപടിക്കുറിപ്പ്