മഴക്കെടുതി ദുരിതാശ്വാസ നടപടികള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി വകുപ്പ് മേധാവികളുടെ ഓഫീസില്‍ പുതിയ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം

Posted on Saturday, August 10, 2019

വകുപ്പ് തല മേധാവികളുടെ ഓഫീസില്‍ മഴക്കാലക്കെടുതിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനം നടത്തുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി വകുപ്പുതല കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ രൂപീകരിച്ചു.

നഗരനഗര കാര്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്

 1. ശ്രീ. ബി.കെ. ബല്‍രാജ്, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍
 2. ഡോ. ഉമ്മു സല്‍മ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍
 3. ശ്രീ. വി.എസ്. മനോജ്‌, സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

പഞ്ചായത്ത്‌  ഡയറക്ടറേറ്റ്

 1. ശ്രീ. അജിത്‌ കുമാര്‍, അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍
 2. ശ്രീ. സുനില്‍കുമാര്‍, സിസ്റ്റം മാനേജര്‍
 3. ശ്രീ. അജയകുമാര്‍, ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം

 1. ശ്രീ. അനീഷ്‌ എസ്. നായര്‍, അസിസ്റ്റന്റ്‌ എഞ്ചിനീയര്‍
 2. ജിത്ത് രാജ് ആര്‍, അസിസ്റ്റന്റ്‌ എഞ്ചിനീയര്‍

കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാന മിഷന്‍

 1. ശ്രീമതി. ആശാ വര്‍ഗീസ്‌, ഡയറക്ടര്‍ (എ&എഫ്)

ചീഫ് ടൌണ്‍ പ്ലാനര്‍ (വിജിലന്‍സ്) ഓഫീസ്

 1. ശ്രീ. അജയകുമാര്‍, ടൌണ്‍ പ്ലാനര്‍
 2. ശ്രീമതി. മിറ്റ്സി തോമസ്‌, ഡെപ്യുട്ടി ടൌണ്‍ പ്ലാനര്‍

 ചീഫ് ടൌണ്‍ പ്ലാനര്‍ (ജനറല്‍) ഓഫീസ്

 1. ശ്രീ. രാജേഷ്‌ പി.എം, സീനിയര്‍ ടൌണ്‍ പ്ലാനര്‍
 2. ശ്രീ. പ്രദീപ്‌ കുമാര്‍ പി.എ, അസിസ്റ്റന്റ്‌ ടൌണ്‍ പ്ലാനര്‍
 3. ശ്രീ. ജയകുമാര്‍ കെ, സീനിയര്‍ ടൌണ്‍ പ്ലാനര്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍

 1. ശ്രീ. സാബുക്കുട്ടന്‍ നായര്‍, ഡെപ്യുട്ടി സി.ഇ.ഒ
 2. ശ്രീ. പി എസ് ജയന്തന്‍, ഫിനാന്‍സ് മാനേജര്‍
 3. ശ്രീ. സുജിത് എസ് ആര്‍, ഡി.ഇ.ഒ

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍

 1. ശ്രീ. ഷൈന്‍ എ ആര്‍, ടീം ലീഡര്‍
 2. ശ്രീ. ജയകുമാര്‍, ടീം ലീഡര്‍
 3. ശ്രീ. അനീഷ്‌ എ, പ്രൊജക്റ്റ്‌ മാനേജര്‍

സ.ഉ.(സാ.ധാ)നം. 1736/2019/തസ്വഭവ തിയ്യതി 09/08/2019