ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുന്ന അധിക മാർഗ നിർദ്ദേശം 

Posted on Sunday, August 11, 2019

സര്‍ക്കുലര്‍ 294/ഇപിഎ4/2019/തസ്വഭവ Dated 11/08/2019

ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുന്ന അധിക മാർഗ നിർദ്ദേശം