ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് -26 ആഗസ്റ്റ് 2018