നവീകരിച്ച പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉത്ഘാടനം രാവിലെ 10.30 മണിക്ക്

Posted on Thursday, March 15, 2018

നവീകരിച്ച പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉത്ഘാടനം രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് മന്ത്രി ഡോ: കെ. ടി. ജലീല്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നതാണ്.

Content highlight
Inauguration of renovated Panchayath Directorate Office