വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ അടുത്ത യോഗം 02.12.2021, വ്യാഴാഴ്ച  3 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ദര്‍ബാര്‍ ഹാളില്‍ വച്ച് ചേരുന്നു

Posted on Friday, November 26, 2021
Content highlight
Coordination Committee Meeting will be held on Thursday, 02.12.2021 at 3.00 pm at the Secretariat Durbar Hall