എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും സകര്‍മ്മ, സങ്കേതം സോഫ്റ്റ് വെയറുകൾ ഓണ്‍ലൈനിൽ

Posted on Wednesday, December 6, 2017

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും സകര്‍മ്മ സോഫ്റ്റ് വെയർ , സങ്കേതം സോഫ്റ്റ് വെയർ  എന്നിവ ഓണ്‍ലൈൻ ആവുകയും, സഞ്ചയ ഇ-പെയ്മെന്‍റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ  വസ്തു നികുതി ഒടുക്കുന്നതിന് സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നു

സകര്‍മ്മ സോഫ്റ്റ് വെയർ  ഓണ്‍ലൈൻ :     പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളുടെ നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ക്കുളള സകര്‍മ്മ സോഫ്റ്റ് വെയർ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സോഫ്റ്റ് വെയർ  വഴി മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്, പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈൻ വഴി കാണുന്നതിനും, ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും കഴിയുന്നതാണ്.  വെബ് സൈറ്റ് വിലാസം:- meeting.lsgkerala.gov.in

സങ്കേതം സോഫ്റ്റ് വെയർ  ഓണ്‍ലൈൻ :  കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനും, പെര്‍മിറ്റ് നടപടി ക്രമങ്ങൾ സുതാര്യവും, സുഗമവും ആക്കുന്നതിനുമായി രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത സങ്കേതം സോഫ്റ്റ് വെയർ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.       പൊതു ജനങ്ങൾക്കും, അംഗീകൃത എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍ക്കും ഇ-ഫയൽ  സംവിധാനത്തിലൂടെ പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷകൾ നല്‍കുന്നതിനും, തുടര്‍ന്ന് ഓണ്‍ലൈൻ വഴി തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറോടു കൂടിയ പെര്‍മിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധ്യമാകുന്നു.
വെബ് സൈറ്റ് വിലാസം :- buildingpermit.lsgkerala.gov.in

സഞ്ചയ ഇ-പെയ്മെന്‍റ് : ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വസ്തു നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തിനുളള സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയർ  ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും വിന്യസിക്കുകയും, വസ്തു നികുതി ഒടുക്കുന്നതിന് ഇ-പെയ്മെന്‍റ് സംവിധാനം എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ആരംഭിച്ചിട്ടുളളതുമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആഫീസുകളില്‍ നേരിട്ടെത്തി നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് സംവിധാനം വഴി വീട്ടിലിരുന്നോ, അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയോ, ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് കഫേകൾ വഴിയോ ഓണ്‍ലൈനായി നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിന് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈൻ വഴി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. 
വെബ് സൈറ്റ് വിലാസം:- tax.lsgkerala.gov.in

പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ട മറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ക്കും, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സംബന്ധമായ എല്ലാ വിവരങ്ങള്‍ക്കും ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന വെബ് സൈറ്റ് വിലാസം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.    
വെബ് സൈറ്റ് വിലാസം:- surekha.ikm.in

അതോടൊപ്പം lsgkerala.gov.in എന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്‍റെ വെബ് സൈറ്റും സേവനങ്ങള്‍ക്കായി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.