കോട്ടയം ജില്ല - 71 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും എസ്.എം.എസ് സൗകര്യം

Posted on Tuesday, February 27, 2018

Kottayam

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ 71 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും എസ്.എം.എസ് സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഞീഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ വച്ച് 28.02.2018 ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബഹു. കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഡോ.ബി.എസ്.തിരുമേനി നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു. എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെയും ഇ-ഗവേണന്‍സ് സ്ഥാപനങ്ങളായും തദവസരത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്.

SMS facility in 71 Grama panchayats - Kottayam District