കോവിഡ് -19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 2021-22 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ പ്രൊജെക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് - സ്പഷ്‌ടീകരണം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Posted on Wednesday, May 12, 2021
കോവിഡ് -19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 2021-22 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ പ്രൊജെക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് - സ്പഷ്‌ടീകരണം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്