കോഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 2 മണിക്ക്

Posted on Friday, February 2, 2018

കോഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 06 ഫെബ്രുവരി  2018  ചൊവ്വാഴ്ച  2 മണിക്ക് നിയമസഭ മന്ദിരം-ഹാള്‍ 610 വച്ച് ചേരുന്നതാണ്.