24.06.2020 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി- അജണ്ട-[CCA(2)_2020-21 ]